Regulamin

Regulamin sklepuI. Postanowienia ogólne i definicje

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.bumbaki.pl W szczególności warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.

Rejestracja konta na stronie Sklepu lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Definicje funkcjonujące w niniejszym regulaminie:

1.1 - Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2 - Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3 - Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.4 - Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.bumbaki.pl

1.5 - Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.bumbaki.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

1.6 - Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym lub zamawiane za pośrednictwem innych metod komunikacji elektronicznej.

1.7 - Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, określającej w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.8 - Sprzedawca - Właściciel marki Bumbaki oraz Sklepu www.bumbaki.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Manufaktorium Grzegorz Panuś z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Planetarnej 6, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej o numerze NIP 6452415955, REGON 380957373.

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności przepisy: 

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) 

Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie danych.

Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

II. Zamówienia

Zamówienia w Sklepie dokonywane są poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, zamieszczonego na stronie Sklepu.

Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego. Zamówienie można składać jako tzw. szybki zakup (bez rejestracji Użytkownika).

Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

Zamówienia, w których nie zostały podane wyżej wymienione dane lub podane dane są niepełne, nie są przyjmowane do realizacji.

Na adres e-mail Klienta, wskazany podczas składania zamówienia, wysłana zostaje wiadomość potwierdzająca przyjęcie zamówienia oraz, jeśli Klient wybrał taką formę zapłaty, informacje na temat danych rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za zamówiony towar.

Klient ma prawo do modyfikacji złożonego zamówienia. W takiej sytuacji powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia dokonania modyfikacji zamówienia.

III. Płatności i dostawa

Ceny towarów zamieszczone na stronie Sklepu są określone w polskich złotych (PLN) i zawierają wliczony podatek VAT. Do ceny towaru doliczane są dodatkowo koszty wysyłki.

Płatności

Dostępne formy płatności:

- Szybkie płatności on-line.

- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

- Przelew na konto.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Więcej szczegółów odnośnie płatności znajduje się w zakładce „Płatności”.

Maksymalny termin oczekiwania na zapłatę wynosi 10 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Po upływie tego terminu Zamówienie zostaje anulowane.

Dostawy

Dostawa towarów odbywa się na terytorium całej Polski. W przypadku wysyłki towaru za granicę należy skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia warunków zamówienia oraz indywidualnych kosztów dostawy.

Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, w przeciągu 1-4 dni roboczych.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia również wynosi 1-4 dni roboczych, ale liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu na wysyłkę towaru.

Towary wysyłane są za m. in. za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Nie dotyczy to zamówień, których adres dostawy znajduje się poza terytorium RP, a także zakupów z ustaleniami indywidualnymi między Klientem a Sprzedawcą oraz zamówień hurtowych. W takich przypadkach czasy i ceny dostawy ustalane są indywidualnie.

Szczegółowy cennik znajduje się w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

Koszty wysyłki ponosi Klient.IV. Odstąpienie od umowy

1.Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 art. 34 Prawa Konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od momentu otrzymania Towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4. Konsument odsyła Towar, będący przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko, oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć poprzez wysłanie formularza odstąpienia od umowy, na adres e-mail lub na adres poczty tradycyjnej Sprzedawcy.

6. Sprzedawca potwierdzi na adres e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności związane z umową. Zwrot nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi opłat w związku ze zwrotem środków pieniężnych. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

8. Sprzedawca dokona zwrotu w terminie nie później niż do 30 dni od dnia zgłoszenia przez Klienta chęci odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.V. Reklamacje

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby produkty były wykonane z najwyższą jakością i pozbawione wad. Kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć Towarów mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora.

Produkty wykonane są z drewna, widoczne usłojenia drewna mogą się różnić od tych ze zdjęć, mogą pojawiać się też nieznaczne naturalne znamiona na drewnie, reklamacji nie podlegają zatem produkty, w których występują różnice w usłojeniach lub wyglądzie drewna.

Z uwagi na ręczne wykonanie, w produktach mogą wystąpić nieznaczne różnice w malowaniu, szczególnie detali, w porównaniu ze zdjęciami produktu, nieznaczne różnice w tym zakresie nie podlegają reklamacji.

W przypadku niezgodności zakupionego towaru z Umową, Klient ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej. Należy opisać dokładnie rodzaj uszkodzeń lub w jakim zakresie towar nie jest zgodny z zawartą Umową.

Formularz reklamacyjny wraz z towarem oraz potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres ustalony ze Sprzedawcą.

Towar powinien zostać odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas transportu.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, towar zostaje odesłany do Klienta wraz z pisemnym uzasadnieniem odmowy.

W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji, towar zgodnie z wyborem Klienta zostaje naprawiony lub wymieniony na nowy egzemplarz, wolny od wad. W przypadku niemożności wymiany towaru, Sprzedawca informuje o tym Klienta, a następnie zwraca Klientowi uiszczoną przez niego cenę towaru. Klientowi, którego reklamacja została uwzględniona, przysługuje również zwrot kosztów poniesionych w związku z dostarczeniem Sprzedawcy reklamowanego towaru.

Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd, lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.

VI. Postanowienia końcowe

Korzystanie ze strony Sklepu, w szczególności rejestracja konta i złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana taka wchodzi w życie od momentu opublikowania jej na stronie internetowej. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

Wszelkie spory wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą starały się w pierwszej kolejności rozstrzygnąć w drodze porozumienia.

W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Prawne, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w pkt I “Postanowienia ogólne i definicje”.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów